KARIÉRA:

Naše společnost hledá externí překladatele a tlumočníky pro:
- překlady, korektury a tlumočení z a do cca 30ti jazyků
- překlady, korektury a tlumočení všech oborů (technika, obchod,právo  atd.).


Výběr překladatelů a tlumočníků probíhá na základě výsledku zkušebního testu.

požadujeme:
- výbornou znalost příslušného jazyka a češtiny na překladatelské úrovni
- u rodilých mluvčích cizího jazyka znalost češtiny
- uživatelskou znalost práce na PC (MS WORD, MS EXCEL)
- předání přeložených textů v elektronické podobě
- technické zázemí (internet, fax) výhodou
- živnostenský list výhodou

nabízíme:
- platba za Vaši práci není podmíněna platbou zákazníka


Vyplňte a odeštete prosím tento dotazník. Naši projektoví manažeři Vás poté budou kontaktovat.


SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO EXTERNÍHO SPOLUPRACOVNÍKA

1.  Pracovník/autor je povinen vykonávat sjednanou práci řádně a včas.
 
2.  Nemůže-li pracovník/autor z jakýchkoliv důvodů sjednanou práci odevzdat řádně a včas, je povinen toto ihned oznámit agentuře. Pokud pracovník/autor neodevzdá sjednanou práci v dohodnuté době bez upozornění z důvodů, které nebudou objektivní povahy, má agentura právo buď na přiměřené snížení dohodnuté odměny nebo na odstoupení od objednávky.
 
3.  Pracovník/autor se zavazuje, že nezveřejní a jakýmkoliv způsobem nevyužije nebo jinak neuplatní jakékoliv informace, se kterými se obeznámí při nebo v souvislosti s prováděním sjednané práce nebo díla.
 
4.  Pracovník/autor souhlasí s tím, aby agentura na svůj náklad provedla revizi odevzdaného díla.
 
5.  Pracovník provede sjednanou práci osobně podle svých odborných schopností a znalostí, na určeném místě nebo určeným způsobem.
 
6.  Pokud bude mít práce vady podstatného charakteru, pro které nebude být moci použita nebo pokud nebude provedena ve stanoveném termínu, agentura bude mít právo od dohody odstoupit a požadovat po pracovníkovi/autorovi náhradu za jakoukoliv újmu, která ji ve spojitosti s takovouto prací vznikne.
 
7.  Autor prohlašuje, že autorské právo k dílu mu patří bez jakýchkoliv omezení a odpovídá za škodu, která by organizaci vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
 
8.  Uzavřením této dohody nevznikají agentuře vůči pracovníkovi jakékoliv a žádné závazky, s výjimkou povinnosti uhradit stanovenou odměnu za provedenou práci. Nebude-li dohodnuto jinak, agentura uhradí odměnu za provedenou a nereklamovanou práci na účet pracovníka/autora do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 
9.  Ostatní práce a povinnosti pracovníka/autora a agentury vyplývající z  této dohody/ /smlouvy jsou upraveny Zákoníkem práce/Autorským zákonem. Pracovník/autor i organizace se zavazují tyto povinnosti řádně plnit.

10.  Vyplněním dotazníku, který je součástí těchto Smluvních podmínek, vyjadřuje pracovník souhlas se všemi jeho ustanoveními.