Všeobecné obchodní podmínky

vydávané podle § 272 odst. 1 zákona 513/1991 Sb.

I.
Vznik a podmínky smluvního vztahu

1. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi objednavatelem a agenturou Mgr. Martin Bouda - Graftonia (dále pouze "zhotovitelem")

2. Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky. Písemnou objednávku lze předávat poštou, faxem, e-mailem nebo osobně. Ve výjimečných případech vzniká smluvní vztah i na základě ústní nebo telefonické objednávky.

3. Pokud zhotovitel do 8 pracovních hodin po obdržení objednávky objednavateli nesdělí, že některé podmínky objednávky nepřijímá, má se za to, že jsou dohodnuty podmínky uvedené v objednávce.

4. V případě, že zhotovitel některé z podmínek objednávky nepřijme podle předchozího odstavce 3, smluvní vztah nevznikne až do okamžiku, kdy se smluvní strany na sporných bodech dohodnou.

5. Smluvní vztah vzniká rovněž tehdy, když objednavatel akceptuje podmínky uvedené v protinávrhu zhotovitele.

6. Dojednané podmínky smluvního vztahu mohou být měněny a doplňovány pouze výslovným písemným nebo ústním ujednáním obou smluvních stran.

7. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, které mu budou objednavatelem zpřístupněny v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od objednavatele obdrží, bude považovat za důvěrné.

8. Za případné porušení autorských práv v souvislosti s plněním smluvního vztahu odpovídá bezvýhradně objednavatel.

II.
Předmět plnění


1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s předmětem činnosti zhotovitele, zejména provedení překladu nebo poskytnutí tlumočnických služeb v souladu s podmínkami uvedenými v předchozím článku I.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit zakázku v souladu se smluvními podmínkami, zejména v dohodnutém jazyce, termínu a formě.

3. Objednavatel se písemnou objednávkou zavazuje hotovou zakázku převzít a zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou podle odstavce 2 článku IV těchto Všeobecných obchodních podmínek.

III.
Termín předání a převzetí zakázky, termín plnění

1. Objednavatel je povinen převzít hotovou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

2. Objednavatel nebo jeho pověřený pracovník je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit převzetí zakázky.

3. Jestliže objednavatel nesplní svoji povinnost podle předchozích odstavců 1 a 2 ve lhůtě do 24 hodin po termínu předání, případně pokud v této lhůtě písemnou formou dodání zakázky neurguje, má se za to, že objednavatel zakázku obdržel řádně a včas.

4. Pokud zhotovitel obdrží urgenci dodání zakázky podle předchozího odstavce, je povinen zakázku bezodkladně znovu odeslat objednavateli.

5. Pokud zhotovitel zakázku odešle na základě urgence podle předchozího bodu 3 a pokud doloží, že zakázku již dříve ve sjednaném termínu jednou objednavateli odeslal, má se za to, že zakázka byla odevzdána včas.

6. Jestliže hotovou zakázku není možno doručit sjednaným způsobem, dohodnou smluvní strany náhradní způsob doručení.
Pokud nebude možno náhradní způsob doručení předem dohodnout, je zhotovitel oprávněn samostatně zvolit náhradní způsob doručení. Náklady na doručení v tomto případě hradí objednavatel.

7. Jestliže objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma smluvními stranami vyhotovenou zakázku nepřevezme, považuje se zakázka za splněnou. Zhotovitel má v tomto případě právo zakázku vyfakturovat a objednavatel je povinen zakázku uhradit v plné výši.

IV.

Ceník služeb a cena zakázky

1. Aktuálně platný ceník služeb zhotovitele je trvale k dispozici u zhotovitele. Objednavatel je oprávněn kdykoli si ceník vyžádat a zhotovitel je povinen ceník objednavateli bezodkladně poskytnout. Ceník služeb tvoří nedílnou součást Všeobecných smluvních podmínek.

2. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku zhotovitele způsobem uváděným v tomto ceníku.

3. Pokud se smluvní strany výslovně dohodnou na jiné ceně (individuální ceně), platí takto dohodnutá cena.

4. Ceny jsou uvedené bez DPH 19%.

V.

Platební podmínky

1. V den vyhotovení zakázky dle objednávky je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad, který je podkladem k úhradě ceny zakázky.

2. Daňový doklad je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu.

3. V případě prodlení s placením je objednavatel povinen zhotoviteli navíc uhradit poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Z částky opožděné platby se nejprve hradí poplatek z prodlení podle předchozí věty a teprve zbývající část se použije k umoření splatného dluhu.

4. Při sjednávání smluvního vztahu může být rovněž dohodnuta zálohová platba. V tomto případě vystaví zhotovitel objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře a odběratel je povinen tuto zálohu uhradit.

VI.

Reklamace

1. Objednavatel je povinen zhotoviteli při sjednávání zakázky písemně sdělit, k jakému účelu bude služba použita (např. následné publikování textu, použití překladu nebo tlumočeného slova pro úřední účely). V těchto případech je nutné aplikování příslušných odborných a stylistických korektur, což je samostatná placená služba. Jestliže tak neučiní, ztrácí nárok na uplatnění reklamace z důvodů s tím souvisejících.

2. Požaduje-li objednavatel dodržení odborné terminologie, speciálních výrazů a zkratek, musí zhotoviteli před zahájením práce na zakázce předat přehled používané terminologie v příslušném jazyce, případně dát zhotoviteli k dispozici jiné adekvátní pomocné materiály, nebo jmenovat osobu, která bude pověřena konzultací odborných termínů.

3. Jestliže objednavatel nesplní podmínky podle odstavce 1 a 2 tohoto článku, ztrácí nárok na uplatnění reklamace z důvodů s tím souvisejících.

4. Vyhotovená zakázka má vady a může být reklamována, pokud nebyla vyhotovena v souladu s podmínkami smluvního vztahu.

5. Vyhotovená zakázka má rovněž vady, pokud není provedena v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě.

6. Pokud nejsou naplněny podmínky předchozích odstavců 4 a 5, má se za to, že byla zakázka vyhotovena řádně.

7. Reklamaci je nutno vždy uplatit písemnou formou. V reklamaci musí být uveden důvod, resp. konkrétní popis reklamovaných závad.

8. Jestliže zhotovitel reklamaci podle odstavce 4, 5 a 7 uzná, je v případě překladu povinen na vlastní náklady bezodkladně zajistit jeho korekturu.

9. Jestliže zhotovitel reklamaci uzná a provedení korektury podle článku 8 není možné, resp. objednatel nabízenou korekturu odmítá, má nárok na přiměřenou slevu z ceny zakázky. Výše slevy bude stanovena na základě odborného posudku vypracovaného zhotovitelem.

10. Jestliže mezi smluvními stranami vznikne spor ve věci oprávněnosti řádně a včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, zavazují se smluvní strany spor řešit smírnou cestou, a to vyžádáním znaleckého posudku nezávislého znalce jmenovaného na základě dohody smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného krajským soudem nebo Městským soudem v Praze. Náklady na vypracování znaleckého posudku nesou obě strany stejným dílem. Výše slevy bude v tomto případě stanovena na základě znaleckého posudku.

11. Za případné škody prokazatelně způsobené vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to až do výše ceny překladu.

VII.
Lhůta pro uplatnění reklamace

1. Nároky z titulu odpovědnosti za vady zanikají, jestliže jsou uplatněny opožděně.

2. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad u zhotovitele bezodkladně poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 týdnů od převzetí vyhotovené zakázky podle článku III těchto podmínek.

3. Nároky uplatněné po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce 2 jsou uplatněny opožděně.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. V případě neodstranitelných překážek bránících v plnění smluvního závazku má každá ze smluvních stran právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

2. Odstoupení od smlouvy se provádí písemnou formou.

3. Jestliže od smlouvy odstoupí objednavatel, uhradí zhotoviteli storno poplatky podle aktuálně platného ceníku zhotovitele.

4. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za případnou škodu vzniklou nenaplněním smluvního vztahu, jestliže se tak stane z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat, resp. kterým nemohl zabránit.

IX.
Zvláštní ustanovení

1. Bez výslovného souhlasu zhotovitele není objednavatel oprávněn přímo kontaktovat překladatele či tlumočníka pověřeného vypracováním zakázky.

2. V případě, že ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem nebo tlumočníkem se souhlasem zhotovitele dojde, se objednavatel výslovně zavazuje neprojednávat s tlumočníkem či překladatelem obchodní podmínky zakázky.

3. Objednavatel se dále výslovně zavazuje zhotovitele bezodkladně informovat o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem, které nejsou výslovně upravovány těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smluvní strany uznávají závaznost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky se považují ve smyslu § 273 OZ za Všeobecné obchodní podmínky firmy Mgr. Martin Bouda - Graftonia, IČ 71142274, se sídlem v Poděbradech, Na Hrázi 141, 290 01.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 7. 2004.