Cena, sleva

Cenu stanovujeme vždy za uvedenou jednotku předem. Objednávka nabývá platnosti až po odsouhlasení ceny zákazníkem.
Poskytujeme 2 druhy slev:
-klientskou
-množstevní

Účtované jednotky

NS – normovaná strana = 1800 úhozů (počítáno v MS WORD. Jde o součet slov a znaků včetně mezer děleno 1800).
FS – fyzická strana = jedna stránka dokumentu určená k přeložení do jiného jazyka či jinému zpracování bez ohledu na její velikost a množství textu na táto straně.
J – jednotka soudního překladu = FS (strana úředního dokumentu) nebo NS, překročí-li FS rozsah 1800 úhozů.
Hod. – 1 hodina = 60 minut
½ den – půlden = více než jedna hodina, maximálně však 4 hodiny.
Den – den = více než 4, maximálně však 8 hodin

Příplatky

– neúčtujeme žádné příplatky za nízkou a střední odbornost. Pokud se zakázka skládá z více úkonů (např. překlad, DTP, předtisková korektura), sdělíme Vám jednotkovou cenu vždy za každý úkon zvlášť a předem. Tato jednotková cena je neměnná

V ceně překladu je dále zahrnuto základní grafické zpracování podle originálu, dodání na disketě nebo CD a černobílý výtisk překladu.

Soudní překlad, tlumočení 

Soudně ověřený překlad nebo tlumočení provádí překladatel/tlumočník pověřený krajským soudem. Takový překlad nebo tlumočení budete ve většině případů potřebovat pro úřední účely (svatby, soudy, ambasády apod.)

Výčet jazyků, do kterých překládáme

 naši nabídku neomezujeme na určitou skupinu jazyků. Prokazatelné zkušenosti máme s překlady do více než 30ti světových jazyků.

V souladu s řízením jakosti v naší společnosti je každý překladatel průběžně testován a hodnocen ve své odbornosti. Průběžnými kontrolami neustále zvyšujeme kvalitu námi poskytovaných služeb.

Druhy tlumočení

 tlumočení rozdělujeme do následujících skupin
- konsekutivní
- simultánní
- soudní (provádí soudem pověřený tlumočník)
- s výjezdem (tlumočník doprovází zákazníka do zahraničí)

Kontrola, korektura

v systému řízení kvality jsme si stanovili několik způsobů kontroly naší práce, které se staly pro naší společnost závazné.

U každého překladu provádíme:
- kontrolu průběžnou (probíhá po celý průběh zakázky)
- kontrolu výkonu (kontrola výkonu obvykle zahrnuje korekturu rodilým mluvčím, odborníkem z     dané oblasti překladu, grafikem a projektovým manažerem, který projekt řídí)   
- kontrolu výstupní (před uzavřením zakázky, kontrolujeme, zda byly splněny její části řádně a zda je zakázka kompletně připravena pro našeho zákazníka)

Výstupní formát

Na základě objednávky zákazníka zpracujeme a předáme zakázku v libovolném dostupném formátu jako je např.:

MS WORD
MS EXCEL
Adobe Acrobat
MS Power Point
Adobe PageMaker
Adobe InDesign
Adobe FrameMaker
602Suite
QuarkXpress a další


Způsob předání

zakázku vám předáme na jakémkoliv přenosovém médiu a způsobem, jaký si určíte (e-mailem, poštou, faxem, osobně apod.).

Kapacita

Systém realizace zakázek, široká síť překladatelů a tlumočníků nám umožňuje zvládat velké množství projektů i ve velmi krátkých termínech.

Garance

Přijmutím závazné objednávky garantujeme provedení služby a na hodinu přesnou dodací lhůtou a s jednotkovou smluvní cenou.
Objednávku vystavujeme a stvrzujeme vždy písemně ke každé Vaší zakázce samostatně. Celkovou spolupráci s Vámi, možné poskytnuté slevy a výhody Vím rádi potvrdíme smlouvou o spolupráci, do níž zakomponujeme Vaše požadavky. Návrh této smlouvy Vám předáme ve Vámi požadovaném jazyku.

Důvěrnost informací

Veškeré materiály a informace poskytnuté zákazníkem považujeme za přísně důvěrné. Zachováním mlčenlivosti zavazujeme všechny zaměstnance a dodavatele společnosti.

Způsob platby

Platbu přijímáme v hotovosti nebo bankovním převodem